Regulamin sklepu

Data ostatniej aktualizacji: 01/06/2022

1. Informacje ogólne

Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Maria Regucka-Huchla z siedzibą w Krakowie przy ulicy Podłącze 37B/2, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Krakowie o numerze NIP 6793180401 oraz REGON 382531661, określany w dalszej części Regulaminu jako SPRZEDAWCA.

2. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania
z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta pod adresem https://mariaregucka.pl/regulamin.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

3. INFORMACJE O PRODUKTACH I PRAWA AUTORSKIE

Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie SPRZEDAWCA uzna za wartościowe dla Klienta.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

SPRZEDAWCA poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują SPRZEDAWCY.

SPRZEDAWCA poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody SPRZEDAWCY, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących SPRZEDAWCY i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAWCA. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

SPRZEDAWCA dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim

Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.

Stronami zawieranej umowy są Klient oraz SPRZEDAWCA z siedzibą w Krakowie.

Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności: przelew tradycyjny bądź płatności woocommerce.

Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu codziennie, przez całą dobę. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych ograniczeń bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną SPRZEDAWCY w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. SPRZEDAWCA zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.

Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

5. Realizacja zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost do Klienta na adres wskazany w zamówieniu lub do wybranego paczkomatu w terminie 4-10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma InPost.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

SPRZEDAWCA ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną (mariaregucka@gmail.com) lub pocztą tradycyjną, na adres: Podłącze 37B/2. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. Reklamacja może być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu, tutaj

SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, SPRZEDAWCA wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

W przypadku uwzględnienia reklamacji SPRZEDAWCA odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę) oraz z formularzem zwrotów dostępnym tutaj:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

ADRES DO ZWROTU TOWARU:

Maria Regucka-Huchla
ul. Podłącze 37B/2
30-218 KRAKÓW
email: mariaregucka@gmail.com
(PROSZĘ OZNACZYĆ PACZKĘ JAKO “ZWROT”)

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.